เพื่อการดูแลข้อมูลของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลในทุกประเภทควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรมและการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2562

ทางบริษัท เมนสแตนด์ จำกัด MAINSTAND COMPANY LIMITED (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ผู้บริหารเว็บไซต์ เล่นเกม (www.เล่นเกม.com) ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่บริษัทตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ทางบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนเว็บไซต์นี้ จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเพื่อการสมัครสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์ การคัดลอกข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่อาจกระทำได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ยกเว้นสำหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อเท่านั้น

เว็บไซต์นี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัทไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของประเทศที่มีข้อจำกัดในการให้บริษัทเผยแพร่ข้อมูล หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องและบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ได้

รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล

สำหรับหน้าเว็บไซต์ในขณะนี้ ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคชื่อว่าเล่นเกมบนเว็บไซต์ (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “กิจกรรมเล่นเกม”) กับทางบริษัท โดยข้อมูลที่จะเก็บจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมมีดังต่อไปนี้

1. ชื่อ – นามสกุล เพื่อใช้เป็นชื่อยืนยันในกรณีได้รับรางวัล

2. วัน/เดือน/ปีเกิด เพื่อใช้ตรวจสอบอายุที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกม

3. หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อรับรางวัล

4. ที่อยู่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งของรางวัล

5. เพศ เพื่อไว้ยืนยันตัวตนในการรับรางวัล

6. ความสนใจ เพื่อเก็บไว้พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์ให้เหมาะสม

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์

การที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมบนเว็บไซต์ ท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท และท่านยอมรับว่า บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านไว้สูงสุดเป็นเวลา 1 ปี พร้อมสามารถนำข้อมูลไม่ระบุตัวตนดังกล่าวใช้เพื่อการทำไปในการตลาด และการวิเคราะห์การตลาดเฉพาะในบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดังกล่าวรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการ การเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเสนอ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
  • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกบริษัท) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การเก็บหนี้ หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน
  • บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายในการจัดหาหรือจัดกิจกรรมทางการตลาด
  • บริษัทอื่นๆ ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลของท่าน หรือติดต่อกับท่าน เช่น บริษัทวิจัย และสถาบันจัดอันดับ ทั้งนี้เพื่อยกระดับบริการที่บริษัทมอบให้แก่ท่าน และ
  • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูล 

(ก) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือ 

(ข) ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

ในบางครั้ง บริษัทอาจจะซื้อธุรกิจ หรือขายธุรกิจหนึ่งธุรกิจหรือมากกว่านั้น (หรือธุรกิจเพียงบางส่วน) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ อาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่บริษัทซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทำได้

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการ

  • ตรวจสอบว่าบริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
  • ขอให้บริษัทแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
  • ขอให้บริษัท ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
  • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่บริษัท และ
  • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทและข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่ dpo@mainstand.net

บริษัทมีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ ในกรณีที่ท่านได้ขอให้บริษัท ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการทำธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้

การใช้คุกกี้ส์

คุกกี้ส์ (Cookies) คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ (device) อื่นๆ โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ส์ให้ท่าน บริษัทอาจจะใช้คุกกี้ส์บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่บริษัทใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (รวมถึง เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (และโดเมนเนม) ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยคลิก และช่วงเวลาที่เข้าไปคลิก เป็นต้น) จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้คลิก เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยบริษัทใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้น คุกกี้ส์ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทจำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบคลิก และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ โฆษณาคุกกี้ส์จะช่วยให้บริษัทสามารถให้โฆษณาบนเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับท่านได้ เช่น การเลือกโฆษณาที่อยู่ในความสนใจของท่าน หรือหลีกเลี่ยงโฆษณาซ้ำๆ ไม่ให้ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าอีก

เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ส์ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ส์ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามการทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของบริษัทได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ส์

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์อื่นอาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  หรือการแก้ไขดังกล่าว หากบริษัทตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงสามารถรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่บริษัททำการจัดเก็บไว้ได้เสมอ นอกจากนั้นยังทราบถึงว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างไร และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดข้างต้น